Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Menu

79-41-K/41 GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ

Zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů je uveden  v samostatném dokumentu na konci textu a je platným rozhodnutím o přijetí ke studiu na zdejší škole.

Dále v přílohách na konci textu naleznete dokument " Konečné pořadí všech uchazečů...", které je kompletní výsledkovou listinou všech uchazečů o studium v anonymizované podobě. Zde  naleznete bodový zisk za jednotlivé části přijímacího řízení a celkové umístění uchazeče.

 

Přijatí uchazeči

Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách školy, viz příloha níže. 

Obsahuje:

  • seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem (včetně výsledku řízení), 
  • výsledky prvního  a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě
  • datum zveřejnění
  • poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle §60 odst. 7  školského zákona.

 

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí uchazečů považují za oznámená (přijatým uchazečům již žádné rozhodnutí poštou nedorazí). 

 

Upozornění pro přijaté uchazeče

Zákonným zástupcům přijatých uchazečů nebude v souladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost.

 

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku

Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění pořadí uchazečů (do 12. května 2022). Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď  ve škole, nebo k poštovní přepravě (pro včasné odevzdání je rozhodné razítko pošty s tímto datem).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na jinou školu po náhradním termínu přijímací zkoušky.

 

Nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zákonnému zástupci uchazeče odesláno poštou do vlastních rukou.

Rozhodnutí o nepřijetí může převzít zákonný zástupce osobně ve škole v pátek 29. dubna 2022 v době od 10 do 15 hodin nebo v pondělí 2. května 2022 od 8 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté zaslána poštou do vlastních rukou.

 

Uchazeč, který úspěšně vykonal přijímací zkoušku, splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Toto odvolání musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Poučení o možnosti podat odvolání bude součástí rozhodnutí o nepřijetí.