Aktualizace informací k maturitním zkouškám 2020

Příprava k maturitním zkouškám a aktualizované termíny MZ 2019/2020

Informace pro studenty posledního ročníku

aktualizované na základě zákona č.135/2020 Sb. ze dne 27. března 2020 a jeho prováděcích předpisů zveřejněných dne 7.května 2020  ve Sbírce zákonů::

-  vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020;

-  vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV.


Milé maturantky  a maturanti,

v týdnu od 11. května 2020 probíhají ve škole konzultace zaměřené na vaši přípravu k maturitním zkouškám. Informace a pokyny k přihlašování na jednotlivé termíny konzultací vám byly sděleny v týdnu od 4. 5.2020 prostřednictvím systému Bakaláři. Kontaktní osobou v záležitostech organizace přípravy a realizace konzultací a maturit je Mgr. Jana Strnadová.

V textu dále naleznete aktuální informace k ukončení výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 včetně úpravy příprav a harmonogramu jednotlivých částí maturitních zkoušek.

1) Konzultace

V období od 11. do 22. května 2020 probíhají společné školní konzultace. Pro každý maturitní předmět a každého studenta je konzultace nastavena jako dvouhodinová, tj. 90 minut, a uskuteční se 2x týdně. Pro každého studenta je tak připraveno 8 konzultací týdně. Všechny  konzultace mají pevně stanovený rozvrh (viz web školy). Rozpis hodin zohledňuje všechny pedagogické, technicko-provozní a hygienické požadavky současné situace.

Konzultace z ČJL, AJ, ZSV probíhají ve více oddělených skupinách tak, aby maximální počty studentů přítomných při konzultaci v jedné učebně dodržely limit 15 žáků.

Účast studentů na konzultacích je dobrovolná a probíhá na základě předchozího přihášení se ke konzultaci. Z údajů přihlášek 49 žáků- maturantů na konzultace v prvním týdnu od 11.5.  byl zaznamenán značný zájem žáků o konzultace napříč více předměty, neúčast na žádné z konzultací je záležitostí jedinců.

2) Pravidla a podmínky účasti na konzultacích

Dne 30. 4. 2020 vydalo MŠMT ČR metodický materiál týkající se ochrany zdraví a provozu středních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Na základě tohoto dokumentu jsme vytvořili soubor pravidel provozu určených žákům a zaměstnancům školy a rozeslali je. Prosíme Vás o jejich důsledné dodržování.

Kromě dodržování stanovených pravidel (viz výše) je podmínkou možné přítomnosti žáků posledních ročníků ve škole předložení čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení je součástí vám zaslaného materiálu a naleznete je též na webu MŠMT. Vyplněné a podepsané prohlášení se odevzdává učiteli přítomnému na hlavním vstupu do školy ihned při první konzultaci.  Ve škole je připraven dostatek výtisků prohlášení a zletilý student je může vyplnit a podepsat i na místě.

3) Konzultace a školní stravování

Ve dnech, kdy se žáci účastní vypsaných konzultací, není školní jídelna dosud v provozu a studenti posledního ročníku si tak mohou přinést vlastní svačinu. Její konzumace musí odpovídat požadavkům zveřejněným v materiálu MŠMT a žák je povinen dodržet současně související interní pokyny školy.

4) Závěr 2. pololetí školního roku 2019/2020

Od 11. do 22. května 2020 probíhá v posledním ročníku studia online výuka žáků a školní konzultace. V týdnu od 25. do 29. května 2020 proběhnou dny individuální přípravy žáků, možnosti individuálních konzultací k přípravě na maturitní zkoušku není vyloučena. Datum ukončení výuky žáků tříd 4.A a 4.B třídy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 stanovuji na den 29. května 2020.Hodnocení chování žáka v období 2.pololetí bude stanoveno v rámci dnů přímé účasti žáka na výuce. Vysvědčení obdrží žáci individuálně od svých třídních učitelů.

5) Harmonogram maturitních zkoušek – jaro 2020

a) Didaktické testy společné části

pondělí 1. června 2020  8:00   M,   13:00  AJ

úterý 2. června 2020  8:00  ČJL, 13:00  NJ, RJ

středa 3. června 2020  9:00  Matematika + (dobrovolná zkouška na jiné škole)

 b) Ústní zkoušky společné a profilové části

pondělí 15. června 2020   zahájení

čtvrtek 18. června 2020  ukončení

S přesným termínem a místem (učebnou) konání bude každý žák seznámen v týdnu od 18. května 2020,  v případě následných změn nejpozději 5  dnů před dnem konání konkrétní zkoušky.

6) Žákovský kánon literárních děl

Všichni studenti odevzdali v souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky 177/2009 Sb., seznamy literatury v původním platném termínu 31. 3. 2020.

V souladu s § 18 odst. 2 nové vyhlášky 232/2020 Sb., ze dne 7.května 2020 je umožněno žákům- maturantům tento seznam změnit a odevzdat nový seznam v termínu do pondělí 18. května 2020. Studenti, kteří této možnosti využijí,  si pro tento účel připraví a odevzdají 1 vytištěnou a podepsanou kopii svého seznamu přímo ředitelce školy, současně zašlou sken nového seznamu příslušnému vyučujícímu českého jazyka.

Ve věci průběhu maturitní zkoušky sledujte průběžně zprávy a informace od vašich třídních učitelů a zástupkyně ředitelky Mgr. Jany Strnadové. 

 Ve Valašských Kloboukách, 12. května 2020

RNDr. Eva Cepková

ředitelka školy