Otevření školy pro žáky 1. - 3. ročníků a postup při hodnocení žáků za 2. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,

od 8. června 2020 je na naší škole obnovena osobní přítomnost žáků tříd 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, která je umožněna v rámci specifického rozpisu hodin - třídnické hodiny a konzultace v předmětech:

3.A a 3.B  - 9. června 2020  třídnické hodiny, zahájení konzultací

1.A, 1.B, 2.A, 2.B - 10. června 2020 třídnické hodiny, zahájení konzultací

Podrobný rozpis konzultací obou dnů byl zaslán žákům prostřednictvím třídních učitelů.

Pokračování konzultací je naplánováno také na čtvrtek 11. června 2020. V tento den budou rozepsány pro všechny třídy na základě zjištění skutečného zájmu žáků.

Pátek 12. června 2020  je vyhrazen na individuální konzultace dle zájmu a potřeby žáků.

V týdnu od 22. června 2020 (po realizaci ústních maturitních zkoušek) budou pokračovat  závěrečné konzultace všech uvedených tříd dle pevně stanoveného rozpisu hodin. Rozpis pro jednotlivé třídy bude zveřejněn v pondělí 15. června 2020 na webu školy.

Účast žáků ve škole se řídí pokynem MŠMT ("Ochrana zdraví ...") - viz příloha; každý žák má povinnost při prvním vstupu do školy odevzdat "Čestné prohlášení ..." - viz příloha.


Klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2019/2020:


Blíží se konec školního roku a zajisté se, rodiče i žáci,  ptáte, jakým způsobem budou žáci hodnoceni na vysvědčení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo k této otázce Vyhlášku (211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020) a pomocnou metodiku k naplňování vyhlášky, nicméně podrobnosti v této otázce uvádíme dále v textu.

Klasifikace žáků za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 se řídí zmíněnou vyhláškou, kde  jsou uvedeny postupy při stanovení hodnocení žáků v tomto výjimečném období. S informací o Vyhlášce a postupu školy při hodnocení žáků jste byli seznámeni v dubnu 2020 prostřednictvím webových stránek školy (Aktuality ze dne 30. dubna 2020) a zprávou v Bakalářích.

Zde postupy připomínáme.  

Škola přistupuje k hodnocení v tomto pololetí plně v souladu s touto vyhláškou.

Nejdůležitější informace v otázce hodnocení:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

a) podklady pro hodnocení (známky) získané v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (t.j. do 10. března 2020),

b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

c) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy  se žáci nižších  ročníků školy účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou třídnických hodin a konzultací v předmětech (konec druhého pololetí po obnovení provozu od 9. června 2020)

d) podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Závěrečná klasifikace je prováděná známkou.

Na rozdíl od žáků závěrečných ročníků (maturantů) školy  nová Vyhláška připouští při hodnocení žáka 1. - 3. ročníku i klasifikaci stupněm "nedostatečný".

Komentář k textu k vyhlášce uvádíme v příloze níže.

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy