Program "Perspektivní orientace žáka"

Dne 19. 11. 2018 proběhla ve 3. ročnících v rámci primární prevence rizikových jevů aktivita s názvem „Perspektivní orientace žáka“, kterou realizovalo nízkoprahové zařízení KamPak?. Tato beseda byla podpořena finanční grantem v rámci Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování v roce 2018 pod názvem „Nejsme v tom sami III“.

Z pohledu zúčastněné žákyně včerejší dvouhodinová beseda, která byla rozdělená do dvou bloků, byla velmi obohacující, co se pomaturitního studia na vysoké škole týče. „Michal z nízkoprahového zařízení KamPak? nás informoval o životě na vysoké škole od přijímaček až po promoce. Vysvětlil nám pojmy, se kterými se budeme dennodenně setkávat v průběhu studia. V druhé části jsme dostali tipy na to, jak žít spokojený život, nebo jsme byli seznámeni s tzv. mindset, neboli nastavením mysli. Toto setkání nám bylo díky svému tématu blízké a užitečné. Michalovi bychom chtěli tímto poděkovat a těšíme se na další setkání!“

Mgr. Andrea Macková

školní metodik prevence