Projekty na gymnáziu

Projekty na Gymnáziu Valašské Klobouky

Přírodovědné předměty  fyzika, chemie a biologie se v rámci projektového dne prezentovaly v nových laboratořích a učebnách. Výukové prostory byly pořízeny v rámci projektu IROP – „Rekonstrukce odborných prostor pro výuku fyziky, chemie a biologie“ s registračním číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002669 v celkovém rozpočtu 5 022 133,- Kč.

Předmětem projektu byla modernizace a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizovány byly stavební úpravy odborných učeben a instalace nového inventáře a vybavení, nákup odborných učebních pomůcek a ICT vybavení laboratoří a učebny fyziky, dále venkovní úpravy - pořízení nového mobiliáře v exteriéru školy. Finanční podpora byla poskytnuta z Evropské unie.

Dalším významným projektem je vybudování nové počítačové učebny v celkovém finančním nákladu 1 700 000,- Kč, která slouží nejen k výuce informatiky, ale i dalších předmětů.

Dílo bylo podpořeno z finančních prostředků zřizovatele školy - Zlínského kraje. Oba výše zmiňované projekty byly realizovány.

Třetím počinem je Projekt Interreg : „Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na slovenskočeskom pomedzí v rámci Operačního programu: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020. Vedoucí partnerem je Gymnázium Púchov, hlavním přeshraničním partnerem Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s Gymnáziem Valašské Klobouky, Hvezdárňou a planetáriem Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci s výší dotace 2 157 000,- Kč. Projekt započal v roce 2018 a doba ukončení realizace je plánována na rok 2020. Tento projekt je realizován za finanční podpory ESF a s podporou Zlínského kraje.

Jsme rádi, že nově zrekonstruované a vybavené moderní prostory slouží k výuce a vzdělávání našich studentů.  Gymnázium v letošním roce oslavuje 70 let své existence,  má dobrý zvuk v regionu a poskytuje kvalitní vzdělání našim dětem. Tímto si dovolujeme pozvat širokou veřejnost a příznivce školy k oslavám v průběhu roku a na slavnostní akademii, která se bude konat 18. října 2019.

Vedení Gymnázia Valašské Klobouky