Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Hodnocení MZ

Menu

Hodnocení profilové části maturitních zkoušek  

Profilová část maturitní zkoušky je jednou ze dvou částí maturitní zkoušky. Její funkcí je ověřit, jak žáci dosáhli cílů a výsledků vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem, tj. ověřit úroveň klíčových kompetencí žáka.

Vyhláška č. 177/2009 Sb., § 24, odst. (1), (4) o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, účinná od 1. září 2017, stanovuje:

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise.

Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek v aktuálním kalendářním roce naleznete v příloze níže.

 

Obecná pravidla pro hodnocení 

Klasifikační stupnice 

 • Konečné hodnocení každé maturitní zkoušky profilové části je provedeno známkou podle klasifikační stupnice 1 až 5. 
 • Kritéria pro hodnocení jednotlivých stupňů zkoušek profilové části schvalují příslušní členové maturitních komisí.
 • Hodnocení každé zkoušky navrhuje zkoušející, schvaluje zkušební maturitní komise hlasováním. 
 • Žáci s PUP mají podmínky stanovené podle doporučení PPP.

 

hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury se skládá z písemné práce a ústní zkoušky před zkušební komisí.  Každá část profilové zkoušky (písemná práce, ústní zkouška) je hodnocena zvlášť. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury.

Písemná práce

  • Písemná práce trvá 120 minut včetně času pro volbu zadání žákem.
  • Žák tvoří jeden souvislý text odpovídající slohové práci, minimální rozsah práce je 250 slov.
  • Ředitelka školy stanoví minimálně 4 zadání. Zadání písemné práce obsahuje název tématu, způsob zpracování, popřípadě výchozí text.
 • Povolenou pomůckou pro vypracování práce jsou Pravidla českého pravopisu. Žáci s PUP mají své podmínky uzpůsobené dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení písemné práce

 • Písemná práce je hodnocena body, celkový bodový zisk je následně převeden na známku.
 • Celkový maximální počet bodů v písemné části je 30 bodů. Minimální bodová hranice pro stanovení úspěšnosti v písemné práci je 12 bodů.
 • Kritéria hodnocení: 1A Téma, obsah  1B Komunikační situace, slohový útvar       2A Pravopis, tvarosloví a slovotvorba  2B Lexikum      3A Větná syntax, textová koheze  3B Nadvětná syntax, koherence textu.   Každé z kritérií je hodnoceno body na škále    0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
 • Pokud je písemná práce v kritériích 1A nebo 1B hodnocena 0 body, dále se nehodnotí, výsledný počet bodů je roven 0. Stejně tak, pokud práce nesplňuje minimální rozsah (250 slov). Pokud žák dosáhne nižší bodové hranice než 12 bodů, v této části zkoušky neprospěl. Předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka. 

Ústní zkouška

 • Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury stanovuje ředitelka školy Školní seznam literárních děl, který je pro tuto zkoušku závazný.
 • Ze Školního seznamu literárních děl si žák volí 20 děl. Kritéria pro tvorbu žákovského seznamu literárních děl jsou součástí Školního seznamu literárních děl na webu školy.
 • Žák odevzdá svůj výběr literárních děl do 31. března  (jarní zkušební období) nebo 30. června  (podzimní zkušební období) ředitelce školy.

Průběh a hodnocení zkoušky

 • 15 minut příprava + maximálně 15 minut zkouška. Žák si losuje jedno literární dílo ze svého maturitního seznamu literárních děl.
 • Ústní zkouška je zadávána formou pracovních listů. Součástí podkladu je také neumělecký text. 
 • Ústní zkouška je hodnocena známkou podle klasifikační stupnice.

 

Celkové hodnocení a výsledná známka z profilové zkoušky z českého jazyka a literatury

Výsledné hodnocení zohledňuje váhu obou částí maturitní zkoušky (1. část 40 %, 2. část 60 %). Pokud žák není úspěšný v kterékoliv části zkoušky (písemná práce, ústní zkouška), pak hodnocení z části zkoušky, v níž prospěl, se mu započítává v dalším období.

 

hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka 

Profilová zkouška z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky.  Každá část profilové zkoušky (písemná práce, ústní zkouška) je hodnocena zvlášť. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení profilové zkoušky.

 

Písemná práce

 • Písemná práce trvá 90 minut, dvě povinné části - krátkou slohovou práci (rozsah 70-80 slov) a dlouhou slohovou práci (rozsah 130 - 150 slov). 
 • Zadání písemné práce obsahuje název tématu, způsob zpracování, popřípadě výchozí text. Ředitelka školy stanoví 1 zadání pro každý jazyk.
 • Povolenou pomůckou pro vypracování práce je slovník cizího jazyka. Žáci s PUP mají své podmínky uzpůsobené dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

Hodnocení písemné práce

 • Je hodnocena body, bodový zisk je převeden na známku. Celkový maximální počet bodů v písemné části je 36 bodů,  minimum úspěšnosti je  16 bodů.
 • Kritéria hodnocení: I. Zadání, rozsah a obsah   II. Organizace textu, stylistika   III. Slovní zásoba, pravopis  IV. Mluvnické prostředky.
 • Každé z kritérií je hodnoceno na škále  0 - 1 - 2 - 3 body pro krátkou část práce a na škále  0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  bodů pro dlouhou část práce.
 • Pokud je písemná práce v kritérii I.  zadání, rozsah a obsah hodnocena 0 body, dále se nehodnotí a výsledný počet bodů je roven 0.

 

Ústní zkouška

Ústní zkouška z cizího jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí o délce 15 minut s využitím připraveného pracovního listu k jednotlivým tématům. Žák si na začátku zkoušky vylosuje jedno z nabídky témat. Hodnocení ústní části činí 60 % z celkového hodnocení zkoušky z cizího jazyka. Ústní zkouška je hodnocena známkou dle klasifikační stupnice.