Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Menu

Maturitní zkoušky

Zkouška z českého jazyka má následující strukturu:
didaktický test (společná část maturity) – hodnocen centrálně,
písemná práce (profilová část maturity) – hodnocena školou,
ústní zkouška (profilová část maturity) – hodnocena školou.

Výsledné hodnocení žáka v profilové části maturity se stanoví váženým průměrem známek získaných v jednotlivých dílčích zkouškách následovně: písemná práce 40 % a ústní zkouška 60 %.

 

Písemná práce
Nabídku témat a slohových útvarů pro písemnou práci připravuje předmětová komise českého jazyka.
Žák si vybírá jedno z minimálně čtyř zadání.
Písemná práce trvá 120 minut (včetně času pro volbu zadání).
Minimální rozsah písemné práce je 250 slov. Pokud práce nesplňuje stanovený minimální rozsah, je hodnocena 0 body.
Povolenou pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

 

Hodnocení písemné práce
Kritéria hodnocení a jejich značení:
 téma, obsah (1A),
 komunikační situace, slohový útvar (1B),
 pravopis, tvarosloví, slovotvorba (2A),
 lexikum (2B),
 větná syntax, textová koheze (3A),
nadvětná syntax, koherence textu (3B).

Každé z těchto kritérií je hodnoceno body na škále 0–⁠5, maximální dosažitelný počet bodů za celou dílčí zkoušku je 30.
Pokud je písemná práce v kritériích 1A nebo 1B hodnocena 0 body, dále se nehodnotí a výsledný počet
bodů je roven 0.

 

Body jsou následně převedeny na známku následovně:

Body

Známka

30–⁠27

1

26–⁠22

2

21–⁠17

3

16–⁠12

4

11–⁠0

5

 

Ústní zkouška
Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá své maturitní tituly, sestavuje škola. Z něj si žák volí 20 literárních děl dle následujících pravidel:
–⁠ světová a česká literatura do konce 18. století –⁠ minimálně 2 literární díla,
–⁠ světová a česká literatura 19. století –⁠ minimálně 3 literární díla,
–⁠ světová literatura 20. a 21. století –⁠ minimálně 4 literární díla,
–⁠ česká literatura 20. a 21. století –⁠ minimálně 5 literárních děl,
–⁠ alespoň dvěma literárními díly musí být ve výběru žákových maturitních děl zastoupeny próza, poezie a drama
–⁠ seznam žáka může obsahovat maximálně 1 dílo daného autora.

 

Podepsaný seznam, z něhož bude žák losovat zadání pracovního listu své ústní maturitní zkoušky, odevzdá žák řediteli školy do 31. března 2024.

 

Ústní zkouška je zadávána formou pracovních listů, které jsou vypracovány ke každému literárnímu dílu uvedenému ve školním seznamu literárních děl.
Délka přípravy na ústní část je 15 minut, čas zkoušení je maximálně 15 minut.
Ústní zkouška je hodnocena známkou.