Hledat na webu


Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné i profilové části maturitní zkoušky. Ve společné části má podobu didaktického testu, v profilové části je zkouška kombinací písemné práce a ústní zkoušky.

V didaktickém testu žák prokáže osvojení čtenářských dovedností a základních jazykových znalostí a dovedností.
V písemné práci žák prokáže osvojení dovedností spojených s produkcí textu. Nabídku témat a slohových útvarů pro písemnou práci připravuje ředitel školy na základě návrhu předmětové komise českého jazyka. Žák si z nabídky vybírá jedno zadání.

Předmětem ústní zkoušky jsou komunikační dovednosti žáka a schopnost přiměřené analýzy a interpretace uměleckého i neuměleckého textu. Žák odevzdává řediteli školy seznam literárních děl sestavený na základě kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce. Žákův seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. Z něj si losuje jedno zadání, zkoušku následně koná s pracovním listem.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá své maturitní tituly, sestavuje škola (minimální počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena). Z tohoto seznamu žák volí 20 literárních děl dle následujících pravidel:
- světová a česká literatura do konce 18. století - minimálně 2 literární díla,
- světová a česká literatura 19. století - minimálně 3 literární díla,
- světová literatura 20. a 21. století - minimálně 4 literární díla,
- česká literatura 20. a 21. století - minimálně 5 literárních děl.
Alespoň dvěma literárními díly musí být ve výběru žákových maturitních děl zastoupeny próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně 1 dílo daného autora.


Podepsaný seznam, z něhož bude žák losovat zadání pracovního listu své ústní maturitní zkoušky, odevzdá žák ředitelce školy do 31. března 2022.


Hodnocení profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Písemná práce a ústní zkouška jsou hodnoceny vyučujícími jmenovanými ředitelem školy. Obě části zkoušky jsou hodnoceny body. Celkový součet bodů  z obou částí profilové zkoušky z českého jazyka a literatury je podkladem pro výsledné hodnocení známkou. Žák uspěje v profilové části, pokud úspěšně složí obě části zkoušky. Pokud žák neuspěje u některé z částí zkoušky, opakuje pouze tu část, u které neuspěl.