Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Ochrana osobních údajů

Menu

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01, Valašské Klobouky, IČO 61716707  je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí Gymnázium Valašské Klobouky, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímací řízení do prvního ročníku,
 2. zajištění středního vzdělávání,
 3. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+ a v dalších projektech,
 4. další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dále provádí Gymnázium Valašské Klobouky, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro tyto účely:

 • poskytování poradenských a vzdělávacích služeb pro žáky i veřejnost,
 • zajištění školního stravování,
 • pronájem prostor v areálu školy,
 • ubytování cizích osob za úplatu,
 • výběrové řízení na zaměstnance,
 • pracovněprávní a mzdová agenda.

 

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje odstraněny nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012, směrnicí Gymnázia Valašské Klobouky č. 12.
 5. Máte právo:
  a.  požadovat umožnění přístupu k osobním údajům dítěte (žáka),
  b.  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u  příspěvkové organizace Gymnázium Valašské Klobouky jsou nepřesné),
  c.  požadovat vymazání osobních údajů dítěte nebo žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  d.  podat stížnost u dozorového orgánu.
 1. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 1. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

PaedDr. Soňa Zabloudilová

Komenského 60, Gymnázium Valašské Klobouky, 766 01, Valašské Klobouky

e-mail: s.zabloudilova@gymnazium-vk.cz
telefon: 577 320 572