Přijímací řízení

Gymnázium Valašské Klobouky nabízí pro školní rok 2020/2021 studium ve 2 třídách oboru

79-41-K/41 gymnázium čtyřleté


Časový harmonogram přijímací zkoušky

Termín: 8. června 2020

Matematika: 8:30 - 10:10 hodin

Český jazyk: 10.55–12.20 hodin

Písemná zkouška

Bude probíhat formou jednotných testů zadávaných Centrem (organizace CERMAT zřizovaná MŠMT ČR). Písemné zkoušky se budou konat dne 8. června 2020. Uchazeč vykoná zkoušku na škole, která je na přihlášce uvedená jako 1. v pořadí.

Pomůcky

K písemným testům si uchazeč přinese pozvánku ke zkoušce, která mu přijde poštou, doklad totožnosti (jakýkoliv průkaz, který je opatřen fotografií), psací a rýsovací potřeby podle pokynů v pozvánce.

U přijímací zkoušky není povoleno používat mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení. tato zařízení musí být během zkoušky vypnutá a uschovaná v tašce. Jakýkoliv zvuk z telefonu nebo použití těchto zařízení je důvodem k vyloučení ze zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení

Jsou zveřejněna na www stránkách školy v sekci Přijímací řízení: Kriteria pro přijetí 2020-2021  a v budově školy od 30. ledna 2020. Uchazeč je obdrží společně s písemnou pozvánkou ke zkoušce.


Vyhodnocení přijímací zkoušky

Nejpozději dne 16. června 2020 bude na www.gymnazium-vk.cz a v budově školy zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly spolu s výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče. Seznam nepřijatých uchazečů nebude zveřejněn.

Informace pro přijaté uchazeče

Vsouladu s § 60e odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nebude zákonným zástupcům přijatých uchazečů zasíláno písemné rozhodnutí o přijetí.

Informace ohledně odevzdání zápisového lístku: Uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění pořadí uchazečů (do 23. června 2020). Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Informace pro nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zákonnému zástupci uchazeče odesláno poštou do vlastních rukou.

Uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušku, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů, může podat žádost o vydání nového rozhodnutí (podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).  Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí bude součástí zaslaného rozhodnutí o nepřijetí.

Tato žádost o vydání nového rozhodnutí nahrazuje ve školním roce 2019/2020 odvolání (proti rozhodnutí ředitele), které v souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání, není možné podat.