Vyhlášení 1. kola PZ 2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ve střední škole

pro školní rok 2020/2021

79-41-K /41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky

V souladu s ustanovením § 60 odst.1 až 5 a §60a-g zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákonč.178/2016 Sb.), a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 353/2016 Sb., o příjímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje ředitelka školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium,  čtyřleté denní studium.


Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Rozhodnutím ředitelky školy vykonají všichni uchazeči v rámci přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2020/2021 přijímací zkoušku, která proběhne formou centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a jejích aplikací pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou.


Kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku

Ředitelka školy stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 2020/2021.

Kritéria pro přijetí najdete v přiloženém souboru.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky: 

1. řádný termín 14. 4. 2020

2. řádný termín 15. 4. 2020

náhradní termín: 13. a 14. 5. 2020. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů:   56

 

Bližší informace k podobě a podmínkám jednotné přijímací zkoušky formou centrálně zadávaných testů najdete pod odkazem: https://prijimacky.cermat.cz/.


Ve Valašských Kloboukách 30. ledna 2020 

RNDr. Eva Cepková, ředitelka školy