Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Hledat na webu


Šablony II na GVK

Menu

Šablony II na Gymnáziu Valašské Klobouky

Název projektu:  Vzdělávání pomocí šablon II GVK

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016661

 

Projekt je realizován v rámci výzvy "Šablony pro SŠ a VOŠ II" vyhlášené MŠMT ČR,  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a  za finanční podpory Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 

Realizace projektu: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2022

 

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností a stáží pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání žáků/studentů personálním zapojením školního koordinátora spolupráce se zaměstnavateli a školního kariérového poradce. Projektem jsou podporovány aktivity spolupráce, projektové vyučování ve škole i mimo školu, účast odborníků z praxe,  dále tématické kluby pro žáky , doučování žáků nebo komunitně osvětová setkávání.

 

Zvolené projektové aktivit školy:

 

1.  Školní kariérový poradce –personální podpora SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu kariérového poradce středním školám a podpořit tak žáky středních škol. Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

Role školního kariérového poradce byla naplněna po celou dobu realizace projektu.

 

2.  Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Tato pozice umožní škole organizaci, plánování, realizaci a kontrolu spolupráce s dosavadními partnery z řad firem, ale i neziskových organizací a institucí, které se ve firemním prostředí pohybují a zabývají se vzděláváním. Jeho náplní je i hledání příležitostí k navázání spolupráce s novými subjekty.

Školní koordinátor spolupráce vytvářel podmínky pro účinnou spolupráci, podílel se na přípravě stáží pro žáky na pracovištích firem, na přípravě společných setkáních se zaměstnavateli, na zajištění odborníků z praxe v rámci besed, workshopů  příkladů dobré praxe a zpracovával zpětnou vazbu žáků z absolvovaného vzdělávání.

 

3.  Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin v různých oblastech svého zaměření

Projekt podpoří profesní růst pedagogických pracovníků formou vzdělávacích programů. Pedagogičtí pracovníci  jsou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.

Celkem 25 vzdělávacích akcí probíhalo formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP . 

 

4.  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

Cílem šablony je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením „vysílající“ střední školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti a na základě toho vybere „hostitelskou“ střední školu, kterou osloví s žádostí o spolupráci.

Spolupráce v celkové době trvání min. 16 hodin/1 sdílení  spočívala v provedení vždy dvou návštěv vybraného pedagoga z naší školy v hostitelské škole s cílem získat a přenést příklady dobré praxe z navštívené školy do povědomí kolegů při jejich informování o průběhu a přínosu aktivity. Sdílení se zúčastnili 3 pedagogové, každý na jiné hostitelské škole.

 

5.  Zapojení odborníka z praxe do výuky 

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných  předmětů/odborné praxe s cílem zlepšení  výuky ve spolupráci pedagoga a odborníka, ve vybraných předmětech tak, aby měla pozitivní vliv na výsledky žáků.

Zapojení odborníka z praxe do výuky probíhalo při vzdělávání žáků napříč třídami.

 

6.  Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Stáž je zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.

V rámci realizace projektu proběhly stáže pedagogů v Národním pedagogickém muzeu J.A.Komenského v Praze a na Univerzitě  Pardubice.

 

7.  Klub pro žáky SŠ

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Byly provozovány kluby v oblasti badatelství a v oblasti komunikace v cizím jazyce.

 

8.  Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem této aktivity bylo podpořit potřebné žáky ve zvládnutí klíčových kompetencí, které jsou všeobecným základem pro středoškolské a další studium.

Doučování probíhalo hlavně  v druhé části realizace projektu. Bylo mimo jiné orientováno na podporu kompetencí ke vzdělávání formou upevnění návyků žáků k  pravidelné individuální přípravě, rozvíjení potřebných kompetencí probíhalo v rámci témat  z oblasti matematiky a  cizích jazyků.  

 

9.  Projektové dny ve škole i mimo školu 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Cílem aktivit projektových dnů  je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

Tato aktivita patřila k nejčetnějším na škole a dotkla se všech žáků školy. Projektová výuka probíhala v oblastech podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků v rámci různých témat jednotlivých projektových dnů.

 

10.  Komunitně osvětová setkávání

Cílem  aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter střední školy formou volnočasového  setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci  i pedagogové školy se  zapojí jak do přípravy, tak realizace i vyhodnocení aktivity. Setkání musí podpořit rozvoj kompetencí žáků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Žáci, absolventi, pedagogové a přátelé školy připravili a zrealizovali tři setkání v různých oblastech zaměření (společný tanec, fairtrade odpoledne, zábavné odpoledne s deskovými hrami).

 

Bližší informace k realizaci vybraných jednotlivých aktivit najdete na těchto webových stránkách v sekci "Aktuality" (viz např. Projektový den v Moravském Krumlově)

 

Za projektový tým Šablony pro SŠ II , Eva Cepková

 

msmt_a_eu.jpg (JPG 605x134px )