Předměty

 Zkratka předmětu
Název předmětu
AJAnglický jazyk
Bi
Biologie
ČJL
Český jazyk a literatura
D
Dějepis
Ek
Ekonomika
Fin
Finance
F
Fyzika
HV
Hudební výchova
HZ
Hospodářský zeměpis
Ch
Chemie
In
Informatika
InEP
Integrovaný ekonomický předmět
M
Matematika
NJ
Německý jazyk
PDA
Personální a daňová agenda
PEK
Písemná a elektronická komunikace
Pr
Právo
PřS
Přírodovědný seminář
Psy
Psychologie
RJ
Ruský jazyk
SAJ
Seminář z anglického jazyka
SBiSeminář z biologie
SČJ
Seminář z českého jazyka
SD
Seminář z dějepisu
SF
Seminář z fyziky
SHV
Seminář z hudební výchovy
SCh
Seminář z chemie
SMa
Seminář z matematiky
SNJ
Seminář z německého jazyka
SRJ
Seminář z ruského jazyka
Sta
Statistika
SVS
Společenskovědní seminář
SVV
Seminář z výtvarné výchovy
SZ
Seminář ze zeměpisu
TV
Tělěsná výchova
Úč
Účetnictví
VV
Výtvarná výchova
Z
Zeměpis
ZPV
Základy přírodních věd
ZSV
Základy společenských věd
ZTVZdravotní tělocvik